نمونه پروژه های گروه کنترل پمپ

آدرس پروژه:بلوار آفریقای شمالی خیابان گلنار ساختمان گلنار
بوستر پمپ دور متغیر
آدرس پروژه:خیابان فرشته خیابان بوسنی برج مهر
آدرس پروژه:الهیه شریفی منش ساختمان دکتر حسینی
آدرس پروژه:بلور ارتش ساختمان نخل
آدرس پروژه:خیابان فرشته خیابان تختی ساختمان آقای شاکری
آدرس پروژه:بلوار میرداماد خیابان شاه نظری ساختمان آقای شیر دل
آدرس پروژه:بلوار استخر خیابان بوستان ششم ساختمان مهندس مددی
بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر
آدرس پروژه:خیابان فرشته خیابان بوسنی برج مهر
آدرس پروژه:خیابان کامرانیه جنوبی کوچه پرستو