عملکرد ترانسمیتر

۱اینورتر B603 جهت کنترل فشارپمپ آب ازسه مدل لوازم جهت تامین فشارمیتواناستفاده گردتترانسمیترهای(۴ تا ۲۰ میلی آمپر ۰ الی ۱۶ Bar)
و یااز ترانس دیوسرهای جریان ولتاژ ویااز پرشرگیج فشارکنترل ۰ الی ۵ ولت DC تغذیه میتوان استفاده کرد.

Print Friendly