عملکرداینورتر B603 در پمپهای شناورچاه

این اینورتر بدفوردمدل B603 را شما میتوانید به پمپ های طبقاطی شناور چاه نصب کنید به صورت یک بوسترپمپ خانگی تمام اتوماتیک و بصورت یک بوسترپمپ عمل می کند با تنظیم صحیح و با نصب یک منبع تحت فشارونصب و یک عددشیریکطرفه درخروجی خط لوله کشی پمپ چاه نصب و یک عددترانسمیتر۰الی ۱۰ بار فشار نصب شودکه با فشارثابت و باآب دهی یکنواخت درلوله کشی ساختمان میتوانیداستفاده کنید

توضیح: پمپ های شناوری که شعفت موتورپمپ شناور با بلبرنیگ کارمیکندمیتوانداستفاده کنید.

Print Friendly