آدرس : تهران – خ سعدی شمالی – ک معمار مخصوص – پاساژ چلچراغ- ط منفی1 – واحد7

الزامات مکانیکال مجموعه پمپ آتش نشانی S2 . S3

InShot_20220413_121657271

در این پست قصد داریم به الزامات مکانیکال مجموعه پمپ آتش نشانی S2 . S3 به صورت کلی بپردازیم تا با تولید این نوع بوستر پمپ آتش نشانی آشنا شوید .
1 -شفت و پروانه های پمپ آتش نشانی باید از نوع مقاوم در برابر خوردگی برنز، فوالد زنگ نزن و آلیاژهای
مشابه باشد.
2 -تمامی قطعات داخلی پمپ نظیر پروانه، رینگ پروانه، رینگ بدنه، بوش شفت، سایر رینگ ها، محفظه
ورودی شفت، مهره های داخلی، آب بندها، سرپوش تخلیه و… باید از نوع مقاوم در برابر خوردگی انتخاب
شوند.
3 -در انتهای داخلی یاتاقانها، باید واشر آببندی ساخته شده از مواد مقاوم در برابر خوردگی، تعبیه شود.
در انتهای خارجی یاتاقان ها نیز واشر و درپوش گردگیر مناسب باید به گونه ای در نظر گرفته شود که نفوذ
مواد خارجی به داخل یاتاقان تا حد امکان محدود شده باشد.

محصولات بوستر پمپ آتش نشانی کلیک کنید 

بوسترپمپ آتشنشانی

4 -آببندی های مورد استفاده در پمپها باید از نوع مکانیکی با طول عمر باال باشد. استفاده از نخ گرافیتی
جهت آببندی، مجاز نیست.
5-پمپها باید به نحوی انتخاب شود که در 150 درصد دبی نامی، توانایی تامین فشاری معادل حداقل 65
درصد فشار نامی را داشته باشد.
6 -بیشینه فشار خالص پمپ آتش نشانی نباید از 140 %هد نامی بیشتر شود.
7 -در صورتی که فشار در جریان صفر سیستم، باالتر از بیشینه فشار قابل تحمل توسط اجزای سیستم
باشد، استفاده از شیر اطمینان بر روی کلکتور خروجی با سازوکاری مناسب جهت تخلیه آب، الزامی است. در
صورت استفاده از مخزن آب آتش نشانی مستقل، برگشت آب خروجی از شیر اطمینان به داخل مخزن بالمانع
است. در غیر این صورت، خروجی این شیر باید به نحو مناسب به فاضالب یا سیستم جمع آوری آب های
سطحی، تخلیه شود.
8 -تمامی لوله ها، شیرآالت و اتصاالت باید به نحوی انتخاب شوند که تحمل حداقل فشار psi 200 و یا 14 br
psi 50 بیشتر از
چهارbr فشار جریان صفرسیسم )هر کدام که بزرگتر بود( را داشته باشند.
9 -تمامی لوله های به کار رفته در لوله کشی مجموعه پمپ آتش نشانی باید از نوع فوالدی بدون درز با
باید رده 40 و قابلیت تحمل بیشترین فشار محتمل در سیستم انتخاب شوند.
10 -سایز لوله های مختلف به کار رفته در لوله کشی مجموعه پمپ آتش نشانی باید مطابق جدول استانداردهای حدرولیگی
باشد.

در این پست که به الزامات مکانیکال مجموعه پمپ آتش نشانی S2 . S3 پرداختیم  امیدوارم برای شما مفید بود باشد