گیج فشار دیافراگمی

گیج فشار دیافراگمی حاوی یک پوسته مدور است که از صفحه‌ای فلزی با ابعاد دقیق ساخته شده است و می‌تواند تخت یا موج‌دار باشد. دیافراگم به صورت مکانیکی به مکانیزم انتقال متصل شده و نوسانات کوچک دیافراگم را تقویت کرده و به عقربه انتقال می‌دهد.

گیج فشار کپسولی

المان سنجش گیج فشار کپسولی از دو دیافراگم موج‌دار تشکیل شده که محیط آن‌ها به یکدیگر جوش داده شده‌اند و یک کپسول را تشکیل داده‌اند. فشار جهت اندازه‌گیری از طریق مرکز اولین دیافراگم وارد کپسول می‌شود. مرکز دیافراگم دوم به مکانیزم انتقال متصل است و بدین طریق نوسانات المان مورد نظر به عقربه انتقال پیدا می‌کند.

گیج فشار لوله بوردون

گیج فشار لوله بوردون از یک لوله مدور تشکیل شده که عموماً با زاویه‌ای ۲۷۰ درجه‌ای خم شده است، یک سر آن بسته است و سر دیگر آن به فشار فرآیند متصل است. هنگامی که به داخل لوله فشار وارد می‌شود به سمت بیرون حرکت می‌کند. حرکت نوک لوله به وسیله مکانیزم انتقال تقویت می‌شود.
علاوه بر المان سنجش نوع “C”، نوع حلزونی و مارپیچ آن هم وجود دارد.